สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางพยาบาลเวชปฏิบัติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการ ‘พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0’ ระหว่างวันที่ 7 -11 พ.ค.2561 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park (M-Square)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมทั้งการประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมการพยาบาล ตลอดจนมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ พยาบาลเวชปฏิบัติกับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล, ทำน้อย ได้มาก : การปฏิรูปการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย ศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็นต้น โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ค. โดย รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน โดยได้รับความสนใจจากพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

    

          โครงการดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพได้มุ่งเน้นให้ระบบบริหารสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ผสมผสานทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถประเมินปัญหาสุขภาพเพื่อวางแผนจัดการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์สุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |