ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยมี ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |