ขอเรียนเชิญ สมาชิก (คบอ.) เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1 /2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการ

ประชุมสัมมนา วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

►  กิจกรรม
     •  กิจกรรม “ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการ   
        สถาบันอุดมศึกษาไทย” ด้านการศึกษา/ด้านสุขภาพ/ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านอาชีพ
     •  การศึกษาดูงาน 
          - การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย สิงห์ปาร์ค เชียงราย
          - ไร่ชาวังพุดตาล ฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ชา และกาแฟ พร้อมชิม ช็อป ชมบรรยากาศ บนเทือกเขาไร่ชาวัง  
            พุดตาล
    • ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2566

► สามารถลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง 
     Link กรอกข้อมูลกิจกรรมระดมความคิดเห็น    https://shorturl.asia/Abn6r 
     Link ลงทะเบียน https://shorturl.asia/dpD9O  
     Link ดาวน์โหลดเอกสาร (หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ )    https://shorturl.asia/nuNT9
►  ค่าลงทะเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
      ผู้สมัครท่าน ที่ 1 - 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย
      ผู้สมัครท่าน 3 เป็นต้นไป คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
      (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าเอกสารประกอบการอบรม ไม่รวมค่าที่พักและการเดินทาง)


► ช่องทางการชำระเงิน
     บัญชี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
             ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
► หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
     ศูนย์บริการวิชาการ (ภัทร์ฐิตา/ขวัญสุดา )
     โทร 0-5391-7897 ต่อ 8021-2
     โทรศัพท์มือถือ 06-5323-2619

 |