รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และศิลปินจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
หลักสูตรระยะสั้น ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน

  • ระดับที่ 1 แผน ก (ทฤษฎี)
  • ระดับที่ 1 แผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

 หลักสูตรระยะสั้น ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ 
 หลักสูตรระยะสั้น ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

          หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม  ไม่ใช่เป็นหลักสูตรปริญญา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)

          มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3 ให้ผู้สนใจสมัครเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊ก ตามลิงก์ด้านล่าง 

 |