กิจกรรมการมีส่วนร่วมของอธิการบดี


ผู้บริหารสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มฟล. ศึกษาดูงาน ม.พะเยา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี

อธิการบดีชูการทำงานด้วยความสุจริต-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ เป็นวาระสำคัญให้บรรจุในการประชุมผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มฟล.ประกาศค่านิยม MFU·FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง ดันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น