คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้อำนวยการศูนย์

 

 

อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์. 0 5391 6411
อีเมล: vittayasak@mfu.ac.th

 

ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์. 0 5391 7897 ต่อ 8030
อีเมล: natthawut.yod@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์. 0 5391 6213
อีเมล: siam@mfu.ac.th

 

นางดาวนภา สุยะนนท์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

โทรศัพท์. 0 5391 6315
อีเมล: daonapa.suy@mfu.ac.th

 

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์. 0 5391 4013
อีเมล: chatrudee.jon@mfu.ac.th

 

ผู้อำนวยการสถาบัน

 

 

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์. 0 5391 6830
อีเมล: phanuphong@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสะอาด
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์. 0 5391 6932
อีเมล: atima.kae@mfu.ac.th