คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 

ผศ. ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์

โทรศัพท์. 0 5391 6095
อีเมล: chutamat@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

โทรศัพท์. 0 5391 6087
อีเมล: panate.man@mfu.ac.th

 

ดร.พฤทธิ์ พุฒจร

โทรศัพท์. 0 5391 7064
อีเมล: pruet@mfu.ac.th

 

ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล

โทรศัพท์. 0 5391 6087
อีเมล: sirirung@mfu.ac.th

 

ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์

โทรศัพท์. 0 5391 6065
อีเมล: sugul.kri@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.สุวรรณา เดชาทัย

โทรศัพท์. 0 5391 6065
อีเมล: suwanna.dea@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

โทรศัพท์. 0 5391 7141
อีเมล: anant@mfu.ac.th

 

ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

โทรศัพท์. 0 5391 6019
อีเมล: suchin.kri@mfu.ac.th

 

นายครรชิต จามีกร

โทรศัพท์. 0 5391 6075
อีเมล: kanjit.jam@mfu.ac.th

 

ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

โทรศัพท์. 0 5391 6762
อีเมล: khwunta.kir@mfu.ac.th

 

ดร.อติมา แก้วสอาด

โทรศัพท์. 0 5391 6932
อีเมล: atima.kae@mfu.ac.th