นักศึกษาปัจจุบัน

 
ข่าว

มี.ค.
27
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK/HSKK) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (สอบวันที่ 20 พ.ค. 60)
มี.ค.
27
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาจีนสำหรับสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
มี.ค.
27
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 7
มี.ค.
27
โครงการพัฒนาแบรนด์ และสินค้าที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์การเกษตรประเภทชา กาแฟ บนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย
มี.ค.
27
กีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 15


ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เรื่องที่น่าสนใจ

 
ทุนการศึกษา

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :