นักศึกษาปัจจุบัน

 
ข่าว

มิ.ย.
24
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 (สอบวันที่ 12 ส.ค. 60)
มิ.ย.
24
โครงการเตรียมสอบ Writing (IELTS Academic)
มิ.ย.
24
วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
มิ.ย.
24
โครงการอบรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรประเภทหม่อนไหมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงราย
มิ.ย.
24
การสร้าง Presentation เพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Infogram,Cacoo และ Prize เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน


ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เรื่องที่น่าสนใจ

 
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :