ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
24 ม.ค. 2560 15:25:08
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด  

 
24 ม.ค. 2560 15:16:13
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อระบบสำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ  

 
24 ม.ค. 2560 15:14:15
ประกาศเชิญชวนซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด  

 
24 ม.ค. 2560 14:05:57
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนซื้อชุด Video Conference จำนวน๑ ชุด  

 
24 ม.ค. 2560 11:53:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ  

 
13 ม.ค. 2560 16:05:34
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  

 
12 ม.ค. 2560 14:05:22
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างงานปรับปรุงพื้นที่วางระบบผลิตน้ำ RO อาคารปฎิบัติการ ๕ (S๕)  

 
11 ม.ค. 2560 10:09:04
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง  

 
10 ม.ค. 2560 15:34:41
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดเครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจ ขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง จำนวน ๑ ชุด  

 
10 ม.ค. 2560 15:13:35
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง  

 
9 ม.ค. 2560 13:44:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดวิเคราะห์เยื่อใย จำนวน ๑ ชุด  

 
30 ธ.ค. 2559 11:44:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Access Switch  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   


ระเบียบพัสดุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558


 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :