ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว แผน ก2 และ แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ:

Master of Business Administration Program in Tourism Management


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
  ชื่อย่อ :

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Business Administration (Tourism Management)

  ชื่อย่อ :

M.B.A. (Tourism Management)


     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความสามารถในการจัดการ การวางแผน และการพัฒนาด้านการตลาด ตลอดจนความเกี่ยวพันกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ทักษะ และแนวความคิดในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดระบบบริหารงาน ตลอดจนมีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
  3. มีความสามารถในการริเริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  4. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ และภูมิภาคอาเซียน

ค่าธรรมเนียม
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 80,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
         โครงสร้างหลักสูตร
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
รายละเอียดแผน ก2 คลิกที่นี่
 
         แผน ข
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
         โครงสร้างหลักสูตร
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต
                             4. หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต
รายละเอียดแผน ข คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :