ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 1 และ ก2


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Bioscience

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Bioscience)
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Bioscience)

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เน้นวิชาการเป็นเลิศ เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบสหวิทยาการ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ / หรือการประยุกต์สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ

ค่าธรรมเนียม
จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :