ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ แผน ก 1 และ แผน ก 2


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Materials Science

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
  ชื่อย่อ : วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Materials Science)
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Materials Science)

     วัสดุศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะมีความเกี่ยวข้องและเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท วัสดุศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมชาติของวัสดุเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ และกระบวนการผลิตวัสดุ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบไปด้วยทั้งหลักสูตรที่เน้นการสร้างพื้นฐานแนวคิดหลักอันเป็นหัวใจสำคัญของวัสดุศาสตร์ และหลักสูตรที่เน้นการศึกษาวิจัยเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งพื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็งและสามารถทำการวิจัยเชิงลึก เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและมีใจที่เปิดกว้าง สามารถสร้างผลงานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับสากล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็งและมีใจที่เปิดกว้าง เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเสาะแสวงหาความรู้และวิจัยได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ
  2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียม
จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :