ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ:

Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  ชื่อย่อ :

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

  ชื่อย่อ : M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชนในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ
  1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์กับแผนงาน การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  4. มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
  5. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 55,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39         หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต
                             4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :