ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรนานาชาติ แผน ก 1 , แผน ก 2 และ แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Natural Resources and Environmental Management


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  ชื่อย่อ :

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Natural Resources and Environmental Management)

  ชื่อย่อ : M.Sc. (Natural Resources and Environmental Management)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาขึ้น พื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งในด้านการจัดการให้มีประสิทธิผลและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management: NREM) โดยหลักสูตรจะสนับสนุนให้มีการสรุปรวบรวมวิธีการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Great Mekong Sub-region: GMS) ซึ่งมีลักษณะภาวะแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม และเป็นประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  2. มีความสามารถประมวลความรู้ในทางทฤษฏีพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้อง และตอบสนองต่อประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และ ออกแบบรูปแบบวิธีการพร้อมทั้งกระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมและเกี่ยวข้องในหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental science) วิทยาศาสตร์ชีวกายภาพ (Biophysical science) เศรษฐสังคมศาสตร์ (Socio-economic science) นโยบายศาสตร์ (Policy science) และวิทยาศาสตร์เชิงระบบ (System science)
  4. มีหลักจริยธรรมและยืดมั่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยืน ทั้งต่อประเทศของตนเองและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ค่าธรรมเนียม
จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร (นศ.ไทยและ นศ.ต่างชาติเก็บเท่ากัน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 300,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 75,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :