ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ แผน ก1


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Computational Science

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
  ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Computational Science)
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Bioscience)

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์คำนวณ อันเป็นสาขาที่ประกอบไปด้วยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้
  2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในลักษณะบูรณาการของความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียม
จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000-. บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พ.ศ. 2554)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :