ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 1 และ แผน ก2


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Applied Chemistry

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
  ชื่อย่อ : วท.ม. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Applied Chemistry)
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Applied Chemistry)

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางเคมี และเคมีประยุกต์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรม ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความชำนาญในสาขาเคมี
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพด้านเคมี
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระมืออาชีพด้านเคมี

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก1 และ ก2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าาธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        9 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2556)


 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :