ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแผน ก 1 และ ก 2


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Biotechnology)
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Biotechnology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแบบบูรณาการเพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นด้านจุลินทรีย์และพืชที่สอดคล้องกับความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในเขตภูมิภาคเหนือตอนบนได้อย่างเหมาะ สม โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. ความรู้ และความชำนาญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. เป็นนักวิจัยมืออาชีพด้านเทคโนโนโลยีชีวภาพ
  3. มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระมืออาชีพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ค่าธรรมเนียม
จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :