ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข
(สำหรับผู้สำเร็จสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่มิใช่แพทย์)


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Science


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

  ชื่อย่อ :

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Anti-Aging and Regenerative Science)

  ชื่อย่อ :

M.Sc. (Anti-Aging and Regenerative Science)


     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ
  2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 60,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)

                   (สำหรับผู้สำเร็จสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์)

                             1. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
                             3. หมวดค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
    รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :