ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แผน ก1 และแผน ก2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Public Health


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  ชื่อย่อ :

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Public Health)

  ชื่อย่อ :

M.Sc. (Public Health)


     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วิจัย ปัญหาสาธารณสุขในมิติต่าง ๆ และสามารถเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาสาธารณสุขอย่างเหมาะสม ตลอดทั้งมีศักยภาพและทักษะในการบริหาร จัดการทางด้านสาธารณสุขในองค์กรระดับต่าง ๆ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในมิติต่าง ๆ
  3. มีทักษะความเชี่ยวชาญการวิจัยทางด้านสาธารณสุขที่มีความซับซ้อน
  4. มีความเป็นผู้นำที่มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการองค์กรสาธารณสุข
  5. ความสามารถในการบูรณาการความรู้สาธารณสุขแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับต่าง ๆ
  6. มีความสามารถในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program) แผน ก 1 และ ก 2 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2557)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :