ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก1, แผน ก2 และ แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

ภาษาอังกฤษ:

Master of Laws


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  ชื่อย่อ :

 น.ม.

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Laws

  ชื่อย่อ :

LL.M.


     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายเฉพาะด้าน มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและการค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. สามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
  2. นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
  3. มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกฎหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายในเชิงลึก และสามารถนำองค์ความรู้กฎหมายมาใช้ในภาคปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม
สาขานิติศาสตร์ แผน ก 1 ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 120,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์  39 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์    15 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์    6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :