ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Information Technology


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ชื่อย่อ :

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Information Technology)

  ชื่อย่อ : M.Sc. (Information Technology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านทฤษฎีพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติและการใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนการสอนประกอบการบรรยายโดยใช้สื่อประสม การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากปัญหา และการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และรองรับการร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีมาตรฐานระดับสากล ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นไปตาม ความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีฐานข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่าย และ เทคโนโลยีเว็บไซต์ 
 4. มีความสามารถ ในการศึกษาค้นคว้า และ/หรือ วิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. มีทักษะการสื่อสารที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความเป็นผู้นำ
 6. มีจริยธรรมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าธรรมเนียม
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก1  จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 100,000.- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท
   
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ    18 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก     6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ    18 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก     12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :