ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก1 และ แผน ก2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

ภาษาอังกฤษ:

Master of Engineering Program in Computer Engineering


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  ชื่อย่อ :

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Engineering  (Computer Engineering)

  ชื่อย่อ : M.Eng. (Computer Engineering)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเลิศของสำนักวิชาฯ โดยตระหนักถึงโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กรอบแนวคิดการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าใจหลักปฏิบัติในระดับสากล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 35,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 182,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,500.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 40,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 208,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 52,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ    12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก     6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :