ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก1 และ แผน ก2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Food Technology


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

  ชื่อย่อ :

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Food Technology)

  ชื่อย่อ : M.Sc. (Food Technology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารในเชิงลึกเฉพาะทาง มีความสามารถทำงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่สอดคล้องกับห่วงโซ่อาหาร และยังครอบคลุมไปถึงด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ กอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรมอีกด้วย โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ และความสามารถในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีการอาหาร ให้กับภาครัฐและเอกชน และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสูง
  2. สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  3. มีความรู้ ความสามารถในการปรับแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคำนึงถึงความสำคัญและความเหมาะสมของเทคโนโลยี
  4. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาแห่งวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก1 และ ก2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        7 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
                             4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :