ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา (สำหรับผู้สำเร็จแพทยศาสตร์) แผน ก1 และแผน ก2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Dermatology


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)

  ชื่อย่อ :

วท.ม. (ตจวิทยา)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Dermatology)

  ชื่อย่อ :

M.Sc. (Dermatology)


     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ทางตจวิทยาทางคลินิก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านตจวิทยาคลินิกซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิจัยตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านตจวิทยาคลินิก หรือตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศ
  2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางโรคผิวหนังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาวิชาตจวิทยา แผน ก 1 และ ก 2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 360,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จแพทยศาสตร์)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต  36  หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จแพทยศาสตร์)
                             1. หมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :