ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก1, แผน ก2 และ แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Cosmetic Science


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
  ชื่อย่อ :

วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Cosmetic Science)

  ชื่อย่อ :

M.Sc. (Cosmetic Science)


     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีทักษะการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ด้านเครื่องสำอาง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
  2. มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่าง เป็นระบบ
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1 แผน ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 55,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 286,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 71,500.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก  แบบ  ก1

โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      จำนวน  36  หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)

     

1. หมวดวิทยานิพนธ์

36   หน่วยกิต
2. หมวดรายวิชาบังคับที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต            0     หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
แผน  ก  แบบ  ก2
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      จำนวน  36  หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)

                             1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 แผน ข
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
                             2. หมวดการค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2559)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :