ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาจีนวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย

ภาษาอังกฤษ:

Master of Arts Program in Chinese–Thai Translation and Interpretation


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)

  ชื่อย่อ :

ศศ.ม. (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Arts (Chinese–Thai Translation and Interpretation)

  ชื่อย่อ :

M.A. (Chinese–Thai Translation and Interpretation)


     ปัจจุบันประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง บุคลากร ด้านการแปลและการล่ามที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นทุกขณะ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ด้านการแปลและการล่ามระหว่างสองภาษาดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี และประสบการณ์การแปลและการล่ามในการประกอบอาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถดีเลิศในการแปลและการล่ามระหว่างสองภาษานี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. เป็นนักแปลและล่ามที่มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีและมีความชำนาญด้านปฏิบัติ สามารถแปลเอกสารการทูต การพาณิชย์ วรรณกรรม และเป็นล่ามในการประชุม ตลอดจนการเจรจาต่างๆ
  2. เป็นนักวิชาการและอาจารย์ผู้สอนวิชาการแปลและล่ามที่มีความรู้ทางทฤษฎีและมีความสามารถทางปฏิบัติและการวิจัย
  3. เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ค่าธรรมเนียม
แผน ก2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ชำระค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 ครั้ง 50,000.- บาท
  • ชำระค่าธรรมเนียมที่ Beijing Foreign Studies University โดยชำระเป็นรายปี จำนวน 4 ภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่ Beijing Foreign Studies University กำหนด
  • ชำระค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 ครั้ง 65,000.- บาท (สำหรับนักศึกษา ต่างชาติเท่านั้น)
  • ชำระค่าธรรมเนียมที่ Beijing Foreign Studies University โดยชำระเป็นรายปี จำนวน 4 ภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่ Beijing Foreign Studies University กำหนด (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        14 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      22 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย พ.ศ. 2558)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :