ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักศิลปศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


หลักสูตร
ภาษาไทย: รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Public Administration

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
  ชื่อย่อ : รป.ม.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Public Administration
  ชื่อย่อ : M.PA.

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และมีคุณธรรมในหลักการและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดในการจัดการที่เป็นสากล โดยสามารถประสานแนวทางการดำเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างกลมกลืน โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีศักยภาพทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสามารถประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างกลมกลืน และมีคุณธรรม โดยมีแนวคิดเป็นสากล สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อันเป็นสากลในการแก้ไขปัญหา ระดับท้องถิ่นและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาวิชาชีพนิยมในการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทั้งในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอื่นๆ
  3. มีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
  4. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 110,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 55,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 2    

          โครงสร้างหลักสูตร

   
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
                             3. หมวดการศึกษาโดยอิสระ 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :