ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาจีนวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ:

Master of Arts Program in Teaching Chinese as a Foreign Language


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

  ชื่อย่อ :

ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Arts (Teaching Chinese as a Foreign Language)

  ชื่อย่อ :

M.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language)


     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และสามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการสอนและวิจัยภาษาจีนอย่างเหมาะสม โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  2. สามารถนำความรู้ไปวิจัย พัฒนา และจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ประกอบอาชีพและดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ค่าธรรมเนียม
จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        18 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        30 หน่วยกิต
                             2. หมวดการศึกษาโดยอิสระ 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :