ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก2 และ แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in English for Professional Development

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  )

  ชื่อย่อ :

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  )

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Arts (English for Professional Development)

  ชื่อย่อ :

M.A. (English for Professional Development)


     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง กับภาษาอังกฤษในยุคข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน การศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและดำรงตนในสังคม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดม ศึกษา ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สูงขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพ ในการบริหาร จัดการหลักสูตรแก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้านการศึกษาระบบนานาชาติ หรือธุรกิจ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 220,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 55,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 
         แผน ก 2    
          โครงสร้างหลักสูตร    
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)           
                             1. หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
                             3. หมวดการศึกษาโดยอิสระ 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :