ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลการเกษตร แผน ก1 และ แผน ก2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Technology Management of Agricultural Produces


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)
  ชื่อย่อ :

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Science (Technology Management of Agricultural Produces)

  ชื่อย่อ :

M.Sc. (Technology Management of Agricultural Produces)


     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาทักษะในการนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อลดการสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา ในระหว่างการขนส่ง และการวางจำหน่าย ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ซึ่งการนำเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรมาใช้ตลอดทั้งโซ่อุปทานนับตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคนี้ เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร และการบริหารจัดการเพื่อการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญและความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสูง
 3. มีความรอบรู้เรื่องการบริหารจัดการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาแห่งวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก1 และ ก2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร แผน ก1 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

   
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร แผน ก2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 180,000.- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :