ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ:

Master of Business Administration Program in Business Administration


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
  ชื่อย่อ :

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Business Administration (Business Administration)

  ชื่อย่อ :

M.B.A. (Business Administration)


     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้หลักการ และทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ ทั้งเชิงกว้างและในเชิงลึก มีความเป็นสากล มีความคิด และทักษะในการบริหารทางธุรกิจ ภายใต้บริบทของการดำเนินงานในปัจจุบัน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปพัฒนา และบริหารองค์การให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวที่ทันต่อสถานการณ์โลก การแข่งขันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจแขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์การในแง่ต่างๆรวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่จะนำไปพัฒนาการดำเนินงานองค์การ
 2. มีทักษะการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
 3. มีแนวความคิด และพัฒนาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้บริหารธุรกิจ
 4. มีทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเน้นความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน
 5. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียม
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 2 (English Program) จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 80,000.- บาท
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก1 ก2 และ แผน ข จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000.- บาท
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
         โครงสร้างหลักสูตร
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต
 
         แผน ก 2
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
         โครงสร้างหลักสูตร
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
     
     
         แผน ข
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
         โครงสร้างหลักสูตร
                             1. หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาพื้นฐาน   15 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
                             4. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
                             5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
 
(อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :