ความสำเร็จ/รางวัลวิจัยเด่น

ไม่ปรากฏข่าวในหัวข้อนี้
 
   

ข่าวสารทุน/ข่าวประชาสัมพันธ์/การประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ส่งผลงานประกวด

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                   ด้วย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๓ ประเภททุน ได้แก่

           ...

อ่านต่อ

การสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย ...

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)" รุ่นที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

ฝึกอบรม ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จ.ลำพูน (รับสมัครถึงวันที่ 25 มกร...

อ่านต่อ

ข่าวสารทุนทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”

                    ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ &ndash...

อ่านต่อ

ข้อมูลจากการประชุมชี้แจง

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดการประชุมชี้แจง "แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน ของ คปก. ปี พ.ศ. 2560

         ด้วย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ข...

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย บัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัย/วิชาการ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีกำหนดเปิดรับ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"  และแสดงนิ...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอเชิญการเข้าร่วมประชุมวิชาการ คปก.สัญจร ครั้งที่ 4

 
ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการให้ทุนระดับปริญญาเอกแ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการนานานชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R217) ในวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายละเอียดดังแนบ
 
ผู้ที่สนใจเข้ารว่มการประชุมฯ ดังกล่...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย หลากหลายสาขาวิชา ผู้สนใจเข...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้ารว่มการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำนดจัดการประุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังมีรายละเอียดตามแนบ

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation” (PNC 2017) ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีโดยมีวัต...

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”

ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกล์ มหาวิทยาลั...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

                      ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ ๖ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือด้านพลังงานทดแทน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือด้านพลังงานทดแทน

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนด้านพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบหัวข้อและแนวทางการดำเนินการวิ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนา“Going Global 2017 : Global cities : connecting talent,driving change”

                          ด้วย บริติช เคาซิล มีกำหนดจัดสัมมนา “Going Global 2017 : Global cities : connecting talent,driving change” ระหว่างวันที่ 22-244 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแ...

อ่านต่อ

อบรม สัมมนาทั้งหมด

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้าย

...

อ่านต่อ

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมดังกล่าว โดยมีเวทีนานาชาติที่จะเข้าร่วม ดังนี้

1. งาน "44th International Exhibition and Invention of Gen...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

อ่านต่อ

ส่งผลงานประกวดทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

การสัมมนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการวิจัยร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จัดการสัมมนา ‘การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0’ โดยมีทั้งภาคการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาคบรรยายจัดขึ้นในช...
สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”
สรุปผล การจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” โดยส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship)
เมื่ออังคารที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิชา 3 โซน B ชั้น 2 ห้อง 206 (E3B-206) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก 1. คุณศุภราภรณ์ แก้วหาญ เจ้าหน้า...
กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งหมด

ปฏิทินการวิจัย


ข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ

สำนักวิชา :

ลำดับที่
โครงการวิจัย
ปี
บทคัดย่อ
1
แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
โดย :  อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2559
2
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
โดย :  อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2559
3
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
โดย :  อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2559
รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 52 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>