ความสำเร็จ/รางวัลวิจัยเด่น

ไม่ปรากฏข่าวในหัวข้อนี้
 
   

ข่าวสารทุน/ข่าวประชาสัมพันธ์/การประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ส่งผลงานประกวด

ทุนวิจัย: คอบช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 2561 และเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริ

    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย  "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" (รอบที่ 2) โดยให้ความสำคัญกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน...

อ่านต่อ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

  ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท. เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอันเ...

อ่านต่อ

ข่าวสารทุนทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”

                    ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ &ndash...

อ่านต่อ

ข้อมูลจากการประชุมชี้แจง

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดการประชุมชี้แจง "แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน ของ คปก. ปี พ.ศ. 2560

         ด้วย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ข...

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย บัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัย/วิชาการ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีกำหนดเปิดรับ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"  และแสดงนิ...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคกลาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 'ลำปางวิจัย' ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 'ลำปางวิจัย' ครั้งที่ 3 หัวข้อ "บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัย สู่ยุคไทยแลนด์ 4....

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...พล...

อ่านต่อ

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและตรวจสอบ 2015 Thailand Welding and Inspection Technology Conference 2017 (TWIT 2017)

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและตร...

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมของนักวิจ...

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษา “JSPS Guidance Seminar”

    ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)สำนักงานประจำกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรม “JSPS Guidance Seminar” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการขอรับทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในการที่จะส่งเ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”

ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกล์ มหาวิทยาลั...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

                      ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ ๖ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือด้านพลังงานทดแทน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือด้านพลังงานทดแทน

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนด้านพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบหัวข้อและแนวทางการดำเนินการวิ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย...

อ่านต่อ

อบรม สัมมนาทั้งหมด

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้าย

...

อ่านต่อ

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมดังกล่าว โดยมีเวทีนานาชาติที่จะเข้าร่วม ดังนี้

1. งาน "44th International Exhibition and Invention of Gen...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

อ่านต่อ

ส่งผลงานประกวดทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

การสัมมนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการวิจัยร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จัดการสัมมนา ‘การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0’ โดยมีทั้งภาคการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาคบรรยายจัดขึ้นในช...
สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”
สรุปผล การจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” โดยส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship)
เมื่ออังคารที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิชา 3 โซน B ชั้น 2 ห้อง 206 (E3B-206) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก 1. คุณศุภราภรณ์ แก้วหาญ เจ้าหน้า...
กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งหมด

ปฏิทินการวิจัย


ข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ

สำนักวิชา :

ลำดับที่
โครงการวิจัย
ปี
บทคัดย่อ
1
แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
โดย :  อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2559
2
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
โดย :  อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2559
3
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
โดย :  อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2559
รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 52 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>