คณะผู้บริหาร
   
อธิการบดี
 

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ
   
รองอธิการบดี
     

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

รศ. น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน
   

รศ. ดร. ชยาพร  วัฒนศิริ

รศ. ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม
   

ผศ. ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์

ดร. พนม วิญญายอง
   

ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

ผศ. ดร. มัชฌิมา นราดิศร
   

ดร. พรรณรวี พรหมนารท
 
     
ที่ปรึกษาอธิการบดี
 

รศ. น.สพ. ดร. เทอด เทศประทีป

รศ. กัลณกา สาธิตธาดา

นายจิโรจน์ สุภาพพงค์
     

นายโอภาส เขียววิชัย

นายกล้านรงค์ จันทิก

รศ. ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
     
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
     

ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล

ดร. สุวรรณา เดชาทัย

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
     
     

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์
 
     
คณบดี

ศ. ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
คณบดี
สำนักวิชานิติศาสตร์

ผศ. ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
   

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
คณบดี
สำนักวิชาการจัดการ

ผศ. ดร. มัชฌิมา นราดิศร
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รศ. ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

     
     

รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. ภานุพงษ์ ใจวุฒิ
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รศ. สุปราณี อัทธเสรี
คณบดี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
     
     

นพ. ไพศาล รัมณีย์ธร
คณบดี
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ


พลโท ศ. เกียรติคุณ
นพ. นพดล วรอุไร
คณบดี
สำนักวิชาแพทยศาสตร

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
คณบดี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร
     

รศ. ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

รศ. ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาจีนวิทยา
 
     
   
ผู้อำนวยการ
   

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. ต่อพันธ์ ทันดร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ดร. สยาม ภพลือชัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
     

นางดาวนภา สุยะนนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

พลโท ศ. เกียรติคุณ
นพ. นพดล วรอุไร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มฟล.

นพ. ไพศาล รัมณีย์ธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มฟล. กทม.
     

นางสาวกัลยา ทับเกร็ด
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ผศ. ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรมจีนสิรินธร
 
     
     
แนะนำมหาวิทยาลัย
About MFU
ประวัติ
ปณิธานและวิสัยทัศน์
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภา
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
 
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :