ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  ชื่อย่อ :  พจ.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Traditional Chinese Medicine
  ชื่อย่อ : B.CM. 

     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพ ของประชาชนด้วยการแพทย์แผนจีน ซึ่งได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำความรู้มาประยุกต์ ใช้กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นแนวทางช่วยในการพัฒนาและวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนระดับวิชาชีพ ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน และผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานและคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆได้

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันการกีฬาขององค์กรรัฐบาลและเอกชน ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬา นักส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายใน Fitness และ Sports Club เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        เป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 560,000.- บาท (กรณีต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 500,000.- บาท (กรณีไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท (จำนวน 2 ภาคการศึกษา)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 60,000.- บาท (จำนวน 8 ภาคการศึกษา)
  • ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน 20,000.- บาท (10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา)

*หมายเหตุ :
     1) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) กำหนดให้นักศึกษาจะต้องไปศึกษา ณ Guangzhou University of TCM ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ในช่วงภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 และภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 5
     2) นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีความรู้ภาษาจีน ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 หากไม่มีผลการสอน หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน 2 ภาคการศึกษา
     3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ไปเรียน ณ Guangzhou University of TCM ประเทศจีน นักศึกษาต้องชำระ ที่ Guangzhou University of TCM ตามอัตราที่ Guangzhou University of TCM กำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง


โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  178  หน่วยกิต (หลักสูตร 5  ปี)
                             1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต
                                 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 45 หน่วยกิต
                                 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   97 หน่วยกิต
                                     - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   77 หน่วยกิต
                                     - การฝึกเวชปฏิบัติ 20 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  พ.ศ. 2556)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :