ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program in Applied Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
  ชื่อย่อ : พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (Applied Thai Traditional Medicine) 
  ชื่อย่อ : B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine)

     ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์อื่นๆ ทั้งด้านเวชกรรม หัตถเวชกรรม เภสัชกรรม และการผดุงครรภ์ มาผสมผสานตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ และทักษะความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งด้านเวชกรรม หัตถเวชกรรม เภสัชกรรม และการผดุงครรภ์
  2. มีความสามารถนำมาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางการแพทย์อื่นๆ มาผสมผสานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย นักการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตหรือองค์กรอื่น สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาทางด้านการแพทย์ทางเลือกเฉพาะทาง

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  150   หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)                
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     33     หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ       111      หน่วยกิต     
                             1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              45 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ       56 หน่วยกิต
                             3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 10 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  พ.ศ. 2558)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :