ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Sports and Health Science

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Sports and Health Science)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Sports and Health Science)

     วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ความชำนาญ และวิธีคิดเชิงระบบในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ทั้งการฝึกนักกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการจัดการสุขภาพในมิติของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจึงมุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเชิงระบบ และทักษะการจัดการการกีฬาและสุขภาพระดับมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการการกีฬา ตลอดจนนักส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม
  2. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพ
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
  4. มีความสามารถในการทำงานและความรับผิดชอบในบทบาททั้งเป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่ม ที่ดี ตลอดจนมีจิตแห่งการบริการ
  5. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
  6. มีทักษะและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการกีฬา ตลอดจนนักจัดการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกาย นักส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ ผู้นำ/ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ นักบริหารจัดการกีฬาในองค์กรกีฬาและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เช่นผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และผู้ประกอบการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกีฬา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 21,600.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,640.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,080.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      130  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                30  หน่วยกิต  
2.   หมวดวิชาเฉพาะ                            94  หน่วยกิต  
     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     31  หน่วยกิต
     2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                           57  หน่วยกิต
     3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                              6  หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต  

 

(อ้างอิงจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ. 2558 )

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :