ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Technology Management of Agricultural Produces and Packaging

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Technology Management of Agricultural Produces and Packaging)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Technology Management of Agricultural Produces and Packaging)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ การคัดวัตถุดิบ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ การเก็บรักษา มุ่งการเรียนรู้และบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรที่เหมาะสมภายหลังการเก็บเกี่ยวจากแหล่งผลิต การคัดวัตถุดิบ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการผลิตผลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดโซ่อุปทานนี้จึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก สร้างรายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลเกษตร
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ โดยคำนึงถึงความสำคัญและความเหมาะสมของเทคโนโลยี
  3. มีความรอบรู้ กล้าตัดสินใจ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีความสามารถนำความรู้พื้นฐานไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
  5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาแห่งวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร เทคโนโลยีการบรรจุ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตผลเกษตร ในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่วางแผนการรับวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตร โรงงานแปรรูปอาหาร หรือโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ รวมทั้งการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพ การกำหนดและประเมินมาตรฐานคุณภาพผลิตผลเกษตรและอาหาร และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การจัดการบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขา อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต         
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                37 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ   พ.ศ. 2555)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :