ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  ชื่อย่อ :

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

  ชื่อย่อ :

B.Sc. (Occupational Health and Safety)


     บัณฑิตมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการ ปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบมีแนวคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กร วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ มาใช้ในการส่งเสริมและป้องกันโรค และการบาดเจ็บ เนื่องจากการทำงานได้
 2. สามารถบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถใช้ความรู้ในเรื่องการตระหนัก ประเมิน และควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพคนทำงาน และสามารถควบคุมป้องกันได้อย่างเหมาะสม
 4. ใช้ทักษะพื้นฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พิษวิทยา การยศาสตร์ และอาชีวเวชศาสตร์และไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงานในสถานประกอบการได้

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 2. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ผู้ตรวจความปลอดภัย
 4. นักวิชาการสาธารณสุข
 5. นักวิทยาศาสตร์

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144  หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะ   108   หน่วยกิต
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  30 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ 33 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 45 หน่วยกิต
     3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    

 
(อ้างอิงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2557)
 
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :