ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Food Science and Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Food Science and Technology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัย รวมถึงการตลาด เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่สำคัญของโลก และผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อรองรับการทำงานในประชาคมอาเซียน
  2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
  3. สามารถพัฒนาตนเองและทักษะวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาแห่งวิชาชีพ
  4. สามารถสื่อสาร และปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีความสามารถในการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต จัดซื้อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นักวิชาการ ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นักโภชนาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น กลุ่มบริหาร เช่น สาขาบริหารการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาได้ทั้งในสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135   หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)                

                  แผนการศึกษาที่ 1
                  (เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานต่างประเทศ/โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร (6 หน่วยกิต) และเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                             1) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                6 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                             3) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
                             4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต     
                             1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              40 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ       53 หน่วยกิต
                             3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    
 

                  แผนการศึกษาที่ 2
                  (เลือกเรียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต) และเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                             1) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                6 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                             3) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
                             4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ      99     หน่วยกิต     
                             1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              40 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ       50 หน่วยกิต
                             3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี     6     หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   พ.ศ. 2555)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :