ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biosciences

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

  ชื่อเต็ม :

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Biosciences)

  ชื่อเต็ม :

B.Sc. (Biosciences)


     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ใช้องค์ความรู้และทักษะที่กว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ เพื่อสามารถประมวลความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ โดยคำนึงถึงสมดุลทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถประมวลความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญและเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
  3. มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญและเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้อ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้ในหลายแขนง ทั้งในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย อาจารย์ นักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องปฎิบัติงาน นักวิจัย ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการที่นำสารประกอบชีวภาพมาใช้ในการผลิต เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  145  หน่วยกิต(หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต    
     2. หมวดวิชาเฉพาะ 96  หน่วยกิต    
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 50 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 28 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2555)
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :