ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Physical Therapy

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : กายภาพบำบัดบัณฑิต
  ชื่อย่อ : กภ.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Physical Therapy
  ชื่อย่อ : B.PT.

     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจและบูรณาการ การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางด้านกายภาพบำบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 4. มีความศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
 5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ
 6. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้จากวารสารการแพทย์ ผลงานวิจัย และมีความรู้ทางด้านการทำวิจัย
 7. มีความสามารถในการบูรณาการการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนอย่างเป็นระบบ
 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้และ การสื่อสาร

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน นักกายภาพบำบัดอิสระ นักกายภาพบำบัดในสถาบันความงาม นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ออกกำลังกายและนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา นักวิจัย อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือกายภาพบำบัด ครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ(กรณีศึกษาต่อ 1 ปี) งานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อทางด้านกายภาพบำบัด ระดับประกาศนียบัตร ศึกษาต่อปริญญาโท และเอา ทางด้านกายภายบำบัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในบางสาขา

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 291,200.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,400.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  146  หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)                
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ    110    หน่วยกิต     
                             2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              26 หน่วยกิต
                             2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ       84 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต พ.ศ. 2558)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :