ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : พย.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
  ชื่อย่อ : B.N.S.

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสุขภาพที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาลต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของผู้ใช้บริการ ในการช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมในการวิจัย การกำหนดนโยบายและระบบการจัดการการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และต่อเนื่อง
      การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจบุคคลในลักษณะองค์รวม ซึ่งมีภูมิปัญญา มีศักยภาพ มีเกียรติและศักดิ์ศรี นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ การเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ ประสานงานและจัดการระบบสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความสามารถดังนี้
  1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
  3. ใช้กระบวนการพยาบาล ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์
  4. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน
  5. ปฏิบัติการพยาบาลโดยครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
       เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                   -  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) รายละเอียด คลิกที่นี่
                   -  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม B) รายละเอียด คลิกที่นี่
                   - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม C) รายละเอียด คลิกที่นี่
 
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  143  หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)                
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ   107   หน่วยกิต     
                             วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์    
                               2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ         30 หน่วยกิต
                               2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 77 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   พ.ศ. 2555)

   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :