ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

  ชื่อย่อ :

วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Bachelor of Engineering (Materials Engineering)

  ชื่อย่อ :

B.Eng. (Materials Engineering)


     

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะวิศวกรวัสดุ ให้สามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุเข้าด้วยกัน บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ อีกทั้งสามารถออกแบบ วางแผน และดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ และด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจทางวิศวกรรมวัสดุ มีความสามารถในการทดสอบวิจัย สร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
  2. มีความสามารถในการออกแบบ วางแผน และดำเนินการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ 
  3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
  4. มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาชีพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ
       กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ เช่น ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ เซรามิก โลหะ พลาสติก วัสดุพลังงาน วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาตรี 8 ภาคการศึกษา)
  • - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000 .- บาท
  • - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า: Honor program)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 360,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท (เรียนระดับปริญญาตรี 7 ภาคการศึกษา รวม 210,000 บาท)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000 .- บาท (เรียนระดับปริญญโท 3 ภาคการศึกษา รวม 150,000 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต    
     2. หมวดวิชาเฉพาะ 102  หน่วยกิต    
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 44 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2556)
 
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :