ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
  ชื่อย่อ : B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในทางหลักการ ทฤษฎี และการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างเสริมทักษะและศักยภาพในการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและสังคมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง
  2. มีทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้
  3. มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนำหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์สถานการณ์จริง ได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม และจะต้องตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย
  4. มีความเป็นผู้นำ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  6. สามารถนำแนวคิดเชิงโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจและประยุกต์้กับ การดำรงชีพเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต และการบริการ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกอบธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชย์และระบบขนส่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        ศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
          (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
          (2)กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        9 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6    หน่วยกิต
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต         
          (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  30 หน่วยกิต
          (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  51 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พ.ศ. 2555)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :