ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics Program
  ชื่อย่อ : B.Econ

     ประยุกต์เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม (Economics for society) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งคำถาม วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
  2. มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและศึกษาถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ ระหว่างภูมิภาค
  3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง
  4. มีความเข้าใจในทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในเขตอนุภูมิภาคไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนและด้วยสันติ
  5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สองคล้องกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
       บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน อาทิ สถาบันการเงิน และประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือการลงทุน โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจ เหล่านั้นได้เช่น เศรษฐกร นักวิจัย นักวิชาการด้านการเงิน นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
          (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
          (2)กลุ่มสังคมศาสตร์        3 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          (4) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต         
          (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  18 หน่วยกิต
          (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  36 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 33 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :