ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
  ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
  ชื่อย่อ : B.A. (Aviation Business Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่มการบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ
 2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบ และมีสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง
 3. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความ สามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
 5. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิชาเอก
 1. งานบริการการบิน (Aviation Services)     รายละเอียด คลิกที่นี่
 2. ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน (Aviation Logistics Business)    รายละเอียด คลิกที่นี่
 3. การปฏิบัติการทางการบิน (Aviation Operations)    รายละเอียด คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 288,000 .- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,000 .- บาท
  **หมายเหตุ** ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 1 รายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 2 และรายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 3 ในส่วนของชั่วโมงการฝึกการบิน รายวิชาละ 10 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 16,000 บาท)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการการบิน)
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 288,000 .- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,000 .- บาท
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 288,000 .- บาท
      - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,000 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
          (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
          (2)กลุ่มสังคมศาสตร์        9 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต         
          (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  30 หน่วยกิต
          (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  48 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ. 2555)
   
 

 

 
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :