ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accounting Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
  ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting Program
  ชื่อย่อ : B.Acc.

     ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และมีความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล และมีทักษะด้านบัญชีที่ทันสมัย โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาการบัญชี ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี
  2. มีความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและให้คำปรึกษาทางวิชาการบัญชีแก่ธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ 
  3. มีความใฝ่รู้ในวิทยาการสมัยใหม่ในโลกปัจจุบันและอนาคต และสามารถปรับตัวเพื่อการ ดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ
  4. มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการภาษีอากร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ยังสามารถฝึกงานต่อทางด้านการสอบบัญชี และเก็บชั่วโมงในการฝึกงานด้านการตรวจสอบเพื่อนำไปสอบใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 176,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
          (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
          (2)กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        9 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6    หน่วยกิต
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต         
          (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  48 หน่วยกิต
          (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  42 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2555)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :