ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
  ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
  ชื่อย่อ : B.A. (Tourism Management)

     หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่การมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยให้ความสำคัญ กับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และวิธีการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคมของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้และความชำนาญด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  2. มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดบริการ และการจัดระบบบริหารงาน ตลอดจนมีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. มีความสามารถในการริเริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการโดยมีพื้นฐานความเข้าใจ และแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถทำงานในวงการธุรกิจและองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงาน/ตัวแทน บริษัทนำเที่ยว นักประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ / เจ้าหน้าที่นำเที่ยว เจ้าหน้าที่วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 176,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
          (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
          (2)กลุ่มสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6    หน่วยกิต
          (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต         
          (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  24 หน่วยกิต
          (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  57 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :