ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
  ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management)

  ชื่อย่อ : B.A. (Hospitality Industry Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการบริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การจัดการและวิธีการปฏิบัติการในธุรกิจที่พักและโรงแรม ธุรกิจการบริการอาหารที่มีมาตรฐาน และประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ และความชำนาญด้านการจัดการที่พักแรม การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
  2. มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดบริการ และการจัดระบบบริหารงาน ตลอดจน มีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. มีความสามารถในการริเริ่มธุรกิจด้านที่พักแรม ด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยมีพื้นฐาน ความเข้าใจและแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรม การบริการอย่างยั่งยืน
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ
      บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น การทำงานในแผนกรับจอง แผนกต้อนรับ หรืองานธุรการในส่วนของการติดต่อสื่อสารในระบบสากล และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 176,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 228,800.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,600.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      131  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           
30 หน่วยกิต  
     - กลุ่มภาษา                                    15 หน่วยกิต
     - กลุ่มสังคมศาสตร์                         6 หน่วยกิต   
     - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์          6 หน่วยกิต
     - กลุ่มมนุษยศาสตร์                          3 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                        95 หน่วยกิต  
     -  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                        36 หน่วยกิต
     -  กลุ่มวิชาชีพบังคับ                           53 หน่วยกิต
     -  กลุ่มวิชาชีพเลือก                               6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต  
     

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ พ.ศ. 2559)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :