ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
  ชื่อย่อ : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Bachelor of Business Administration (Business Administration)

  ชื่อย่อ : B.A. (Business Administration)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนด้านธุรกิจ เพื่อตอบ สนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีในภูมิภาครวมไปถึงการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ องค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ ในด้าน การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยภูมิปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจทั่วไปเป็นอย่างดีตามความต้องการของสังคม
  2. มีความสามารถและมีทักษะด้านการบริหารธุรกิจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพการงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อเป็นผู้นำและผู้บริหารที่มีคุณภาพในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสของโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลกใหม่
  4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
  5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารการปรับตัวและการดำเนินธุรกิจร่วมกับต่างชาติ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารธุรกิจ โดยผู้จบการศึกษาสามารถทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังเช่น การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ และการผลิต

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 176,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต    
          1.1 กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
          1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
          1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          1.4 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะ 93  หน่วยกิต    
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 30 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

(อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555)
 
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :